Menu

Obligatorisk ventilationskontroll för bättre inomhusklimat

God ventilation är en förutsättning för att inomhusklimatet ska vara trivsamt och bostaden beboelig. En dålig inomhusluft påverkar hälsan negativt, och kan ge upphov till huvudvärk, trötthet och problem med luftrör och lungor. Astma och allergier är vanliga exempel på åkommor som ofta sätts i samband med dålig ventilation i bostaden.

Regelbundna ventilationskontroller i byggnader

I villor och småhus ska ventilationssystemet kontrolleras av en certifierad besiktningsman första gången systemet tas i bruk. Därefter finns inget krav på regelbundna kontroller. När det däremot gäller byggnader som fungerar som flerbostadshus, offentliga byggnader och kontor finns mer långtgående regler kring vilka kontroller som ska utföras och hur ofta. Reglerna omfattar samtliga flerfamiljshus oavsett om det gäller bostadsrätter eller hyreslägenheter. Denna kontroll är inte frivillig utan kallas obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Beroende på vilken typ av byggnad det är och vilket ventilationssystem som används i byggnaden ska en OVK utföras var tredje eller var sjätte år. Det kortare tidsintervallet gäller för samtliga offentliga byggnader, t ex skolor och vårdinrättningar.

Vid en OVK kontrolleras att det inte förekommer skadliga ämnen eller föroreningar i ventilationssystemet som riskerar att spridas till omgivningen. Besiktningsmannen kontrollerar också att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och på det sätt det är avsett att göra. Ett protokoll förs över utförd kontroll och skickas sedan till kommunens byggnadsnämnd. Det är också byggnadsnämnden som ansvarar för att fastighetsägarna fullföljer sina skyldigheter. Eventuella fel och brister i ventilationssystemet som tas upp av besiktningsmannen i protokollet ska åtgärdas utan dröjsmål. Regler och krav på åtgärder och underhåll av ventilationssystem återfinns i byggnadslagstiftningen.

Konsekvenser av dålig ventilation

Dålig ventilation har visat sig vara orsak till en rad olika hälsoproblem, t ex luftvägsproblem och olika typer av allergier. Saknas fullgod ventilation riskerar bland annat koldioxidhalten i luften att öka, vilket kan bidra till ökade föroreningar. Dessutom kan dålig ventilation ge upphov till ökad temperatur och fukt. Detta kan leda till att även byggnadsmaterial i lokaler avger föroreningar. Utöver problem med föroreningar finns också risk för att materialen möglar eller ruttnar.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *